Lars Wikström - Artist - Printmaker
HOME ABOUT CURRENT CV

 


Finding an expression

Most often, you beat around the bush, you encircle something trying to determine a position, and the only thing that can be accomplished is circa, about, around, in the rough, approximate and inaccurate.

These terms often associate with circles. you circle around something to find its essence, its core, in order to find the appropriate expression, to formulate yourself exactly and precisely.

Finding an exact expression seems to be impossible even though sometimes you might think you are close…

But you must be satisfied with the imprecise, and instead let the inexact become the expression!

Randomness is for the artistic expression also an important part of the work in order to surprise and add something that exists beyond one's self.
In this way, working with the picture in all instances give rise to surprises adding something unknown and intangible, a fundamental ingredient that characterizes all great works of art.Att hitta ett uttryck

Oftast cirklar man som katten kring het gröt, försöker ringa in och bestämma en position och det enda man kan åstadkomma är ett cirka, ett ungefär, på en höft, i runda slängar, approximativt och inexakt.

Dessa begrepp associerar ofta till cirklar. Man ”cirklar” runt något för att ”ringa in” dess essens, dess kärna, för att på så vis finna det adekvata uttrycket, att formulera sig exakt och precis.

Att finna en exakt formulering tycks vara en omöjlighet även om man någon gång kan tycka att man är nära…

Men man måste nöja sig med det oprecisa, och i stället låta det inexakta få bli uttrycket.

Det slumpmässiga ska också vara med i arbetet för att överraska och tillföra något som finns utanför en själv. På så vis ger arbetet i alla moment överraskningar som tillför skapandet någonting okänt och ogripbart, en ingrediens som karaktäriserar all stor konst.

LARS WIKSTRÖM


Omkring #12  Around #12                 Omkring #13  Around #13


Other sites of interest where You can find Lars Wikström´s art:

Swedish artists association Image Database

The Swedish Printmakers’ Association


lars.wikstrom@lakris.nu